0 ฿ to 50,000,000 ฿

More Search Options
We found 0 results. View results
ค้นหาขั้นสูง

0 ฿ to 50,000,000 ฿

More Search Options
we found 0 results
Your search results

รู้จัก วินเนอร์ สมาลย์ เอสเตท

บริษัท วินเนอร์ สมายล์ เอสเตท จำกัด

ความเป็นมา    บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2562 โดยคุณพิชาพัทธ์ เพิ่มศิริทรงรัฐ  ดำเนินธุรกิจรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดโดยเน้นอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด และบ้านทั้งทรัพย์มือสองและทรัพย์มือหนึ่ง จากการทำงานด้วยความรักและความหลงใหลในวิชาชีพนี้  จึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าจำนวนมาก จึงขยายทีมขายเพิ่มในระยะเวลาไม่นาน ตัวแทนขายเข้ามาร่วมงาน โดยเน้นคุณภาพในการทำงานรายบุคลและการทำงานเป็นทีม มาตรฐานการเทรนนิ่ง ในจรรยาบรรณวิชาชีพทีสูง เพื่อรองรับกับการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน

การบริการแบบ one stop service กับลูกค้า

  • การให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการ โดยให้คำแนะนำการวางแผนภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีมีการขาย อสังหาริมทรัพย์ได้
  • การดูราคาประเมิน ราคาตลาด การตั้งราคาขายทรัพย์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการขายของลูกค้าแต่ละรายบุคคล
  • แนะนำให้คำปรึกษา การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ทีทำประโยชน์ สูงสุดให้กับลูกค้ารายบุคคล
  • การให้คำแนะนำกับผู้ซื้อรายใหม่ เพื่อซื้อทรัพย์สิน สำหรับปล่อยเช่า ทำกำไรจากการให้เช่า เช่น อาคารชุด
  • จัดหาสินเชื่อทีเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายบุล
  • การอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่เริ่มบริการฝากขายจนจบ ณ สำนักงานทีดิน
  • แนะนำการตกแต่งปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความพร้อมขาย หรือให้เช่า จนเกิดการซื้อขายได้จริง
Profile

คุณ พิชาพัทธ์ เพิ่มศิรีทรงรัฐ

กรรมการ บริษัท วินเนอร์ สมายล์ เอสเตท จำกัด

Compare Listings